Onze aanpak

Slachtoffer centraal

DB Letselschade is gericht op het belang van het slachtoffer. Het slachtoffer staat centraal.

De deskundigheid, betrokkenheid, gedrevenheid en vasthoudendheid van DB Letselschade zorgen voor het beste resultaat voor u als slachtoffer.

DB Letselschade heeft de volle aandacht voor uw dossier. Ook bent u verzekerd van een snelle respons op uw vragen. U kunt ons zowel telefonisch als per e-mail bereiken. Ook in de avonduren is contact of een bezoekafspraak mogelijk.

Kosten

DB Letselschade kan in veel gevallen de kosten voor de gemaakte uren indienen bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Het is dan ook niet zo dat u ook nog een deel van het uitgekeerde schadebedrag aan DB Letselschade moet betalen.

De bijstand van DB Letselschade is dan ook geheel kosteloos voor u als particulier.

DB Letselschade staat ook de werkgever bij, in het verhalen van de loonschade. Hiervoor geldt het uitgangspunt no-cure-no-pay.

Aanpak van DB Letselschade

Ieder slachtoffer is uniek, ieder ongeval is anders. DB Letselschade levert ook hierin maatwerk. Telefonisch of tijdens een gesprek bij u thuis bespreken wij de aanpak van uw zaak.

Globaal genomen worden de volgende stappen in ieder dossier gemaakt:

 • De schade wordt gemeld bij DB Letselschade
 • DB Letselschade stelt de tegenpartij en diens verzekeraar aansprakelijk
 • Verzamelen van informatie ter onderbouwing van de schade
 • Opvragen van medische informatie bij de geraadpleegde artsen en therapeuten
 • Eindgesprek en eindregeling van alle schadeposten die geleden zijn en eventueel nog geleden worden
Meer weten?
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

 

Algemene Voorwaarden
 1. DB Letselschade draagt zorg voor het behartigen van belangen van de door opdrachtgever geleden en te lijden schade ten gevolge van een voorval.
 2. De werkzaamheden van DB Letselschade bestaan uit het verlenen van juridische bijstand buiten rechte. Deze werkzaamheden worden naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd. Mocht in een bepaalde situatie een gerechtelijke procedure aan de orde zijn dat wordt in overleg met opdrachtgever de zaak uitbesteed aan een advocaat.
 3. Opdrachtgever draagt de onder punt 1 genoemde belangenbehartiging over aan DB Letselschade. De rechtsverhouding betreft een overeenkomst van opdracht en onderhavige Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing, evenals  eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 4. DB Letselschade zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Een en ander geschiedt zoveel mogelijk in overleg met opdrachtgever.
 5. Gedurende de behandeling van de zaak is opdrachtgever verplicht om adequate medewerking te verlenen en alle relevante en juiste informatie tijdig te verstrekken. Indien hieraan niet wordt voldaan kan DB Letselschade de eventueel gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever stemt er mee in dat de voor de beoordeling van de zaak van belang zijnde informatie door DB Letselschade wordt overgedragen aan de aansprakelijk gestelde partij en of diens verzekeraar.
 6. Indien de zaak tussentijds door opdrachtgever, zonder gegronde reden, wordt beëindigd dan kan DB Letselschade de door haar gemaakte kosten in rekening brengen bij opdrachtgever.
 7. Het staat DB Letselschade vrij de opdracht tussentijds te beëindigen of de uitvoering op te schorten indien zij hiertoe in redelijkheid aanleiding ziet.
 8. Opdrachtgever draagt de aanspraak op vergoeding van de kosten van rechtsbijstand over aan DB Letselschade en gaat ermee akkoord dat deze kosten van rechtsbijstand in rekening worden gebracht bij de aansprakelijke partij of diens verzekeraar.
 9. Door DB Letselschade wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 10. DB Letselschade is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van eventueel ingeschakelde derden.
 11. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. DB Letselschade zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de relatie met opdrachtgever.
 12. Het door DB Letselschade naar aanleiding van een opdracht aangemaakte dossier wordt gedurende de wettelijk geldende bewaringstermijn bewaard, waarna het zal worden vernietigd.
 13. De Algemene Voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op www.db-letselschade.nl en desgewenst worden ze op verzoek toegezonden.
 14. Op de rechtsverhouding tussen DB Letselschade en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alleen de volgens de wet bevoegde Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen DB Letselschade en de opdrachtgever kennis te nemen.

Privacy Verklaring

Privacyverklaring DB Letselschade
Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met DB Letselschade. Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 60458550.

Ons vestigings- en postadres is:
Berkhoutlaan 28, 2161 EM Lisse

Algemeen
De primaire diensten van DB Letselschade betreffen belangenbehartiging op het gebied van letselschade. DB Letselschade verleent buitengerechtelijke hulp aan slachtoffers van letselschade.

Deze activiteiten vinden niet plaats via de website maar via separate, beveiligde omgevingen.

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe DB Letselschade de persoonsgegevens van de bezoekers van haar website verwerkt. Via onze website kunnen bezoekers middels formulieren vragen stellen en informatie aanvragen.

Verwerking van persoonsgegevens
Contactgegevens
DB Letselschade verwerkt gegevens van de bezoeker van de website www.db-letselschade.nl (de ‘Website’) die deze persoonsgegevens via de Website aan DB Letselschade heeft doorgegeven door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten van DB Letselschade. DB Letselschade gebruikt deze persoonsgegevens om contact op te nemen met de betreffende bezoeker om op het verzoek om informatie te kunnen reageren.
Daarnaast kan DB Letselschade de persoonsgegevens gebruiken om haar (potentiële) klanten op de hoogte te stellen van diensten van DB Letselschade die interessant voor de betreffende gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de gebruiker hier bezwaar tegen heeft, kan hij of zij contact met DB Letselschade opnemen via info@db-letselschade.nl.

Overige persoonsgegevens
Indien u DB Letselschade opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden dan kan DB Letselschade u verzoeken aanvullende (bijzondere) persoonsgegevens te verstrekken. Wij zullen dan specifiek aangeven met welk doel wij deze gegevens verzamelen. Uiteraard heeft u altijd het recht om de verstrekking van deze gegevens te weigeren. Wij informeren u dan over de mogelijke consequenties hiervan voor uw zaak.

Automatisch gegenereerde informatie
DB Letselschade verwerkt ‒ net als de meeste websites ‒ automatisch gegevens over het bezoek van de Website, zoals het aantal gebruikers op de website, browser type, duur van het bezoek, bezochte paginaʼs en dergelijke. Met deze gegevens kan DB Letselschade u niet identificeren, en deze zijn dus geen Persoonsgegevens. IP-adressen kunnen ook verwerkt worden. Deze gegevens kunnen aan DB Letselschade worden gestuurd bij gebruik van de Website, ook wanneer u gebruik maakt van het contactformulier. Deze gegevens worden verwerkt zodat de Website aan u getoond kan worden op basis van deze informatie.

Gegevens doorgeven
DB Letselschade zal de persoonsgegevens van haar klanten niet aan derden doorgeven, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of tenzij DB Letselschade op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
DB Letselschade maakt gebruik van Google Analytics. Om deze dienst te gebruiken kunnen cookies worden geplaatst. De cookies worden geplaatst door Google Inc. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de Website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De met het cookie verkregen informatie (zoals ook uw IP-adres) kan door Google worden overgebracht naar servers in de Verenigde Staten. DB Letselschade heeft Google verzocht uw IP-adres te anonimiseren. Dit betekent dat bij het gebruik van Google Analytics uw IP-adres anoniem wordt gemaakt door Google zodra dit technisch gezien mogelijk is in een zo vroeg mogelijk stadium in het collectienetwerk. De IP-anonimiseringsfunctie in Google Analytics stelt de laatste byte van IPv4 IP-adressen van gebruikers en de laatste 80 bits van IPv6-adressen in op nullen in het geheugen, vlak nadat deze naar het Google Analytics-collectienetwerk zijn verzonden. Het volledige IP-adres wordt in dit geval nooit op de harde schijf opgeslagen. DB Letselschade heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google voor de deugdelijke verwerking van persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
DB Letselschade bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening, tenzij DB Letselschade op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Zijn uw persoonsgegevens veilig?
DB Letselschade heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van de gebruiker te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder SSL-beveiliging op haar website.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door DB Letselschade verzamelde persoonsgegevens, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen:

Postadres: Berkhoutlaan 28, 2161 EM te Lisse E-mailadres: info@db-letselschade.nl Telefoon: 0252-701108.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@db-letselschade.nl. Zijn de persoonsgegevens met toestemming verkregen, dan kan deze toestemming dus altijd weer worden ingetrokken.

Klachten?
Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is, kunt u een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u hier:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik- persoonsgegevens

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan op elk moment gewijzigd worden. U vindt de meest recente versie van de privacyverklaring altijd op de website.